Aile Anayasası ve Aile Şirketi Anayasası İle Aile ve Aile Şirketi Kurumsallaşması (Sistem Olması) Danışmanlığı

Aile Anayasası ve Aile Şirketi Anayasası İle Aile ve Aile Şirketi Kurumsallaşması (Sistem Olması) Danışmanlığı

Aile Anayasası ve Aile Şirketi Anayasası İle Aile ve Aile Şirketi Kurumsallaşması (Sistem Olması) Danışmanlığı

Aile Anayasası Danışmanlığı hizmetimiz ile aile şirketi ve aile bireyleri arasındaki ilişkilerin hassas noktalarını saptayarak, aile şirketi ve aile üyelerinin uyum içinde çalışmasını sağlayacak altyapıyı sağlıyoruz.

Aile Anayasası Danışmanlığı ile aile ve şirket ilişkilerinin sınırlarının belirlenmesini, aile ve şirket işleyişinin şeffaf, adil, takip ve kontrol edilebilir bir yapı haline gelmesini sağlıyoruz.

Aile Şirketleri'nin kurumsallaşması için önce ailenin kurumsallaşması yani sistem olması gerekmektedir. Ailenin sistem olması için de Aile Anayasası düzenlenmesi gerekir. FMA Akademi, aile şirketlerinin gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde aktarılmasında yol arkadaşlığı yapıyor.

Şirketin kurumsal yapısını sistem haline getirmeyi,  önce hissedarların kendi aralarındaki ilişkiyi sonra da hissedarların şirketle olan ilişkilerini sistem haline getiriyoruz. Aile Anayasası ile, hissedarların kendi aralarındaki ilişkilerini ve şirketle olan ilişkilerini düzenliyoruz. Belirlenmiş ve mutabık kalınmış yazılı bir kurala tabi olmamasının da etkisiyle, şirket sahipleri arasında, şirket sahipleri ile yöneticiler ve çalışanlar arasında ve şirket sahipleri ile yeni kuşak arasında ortaya çıkması muhtemel kuşak çatışmalarının ve yeni kuşağın kendi aralarındaki muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesine destek oluyoruz.

Aile şirketlerine bir bütün olarak bakıldığında, ülkelerin ekonomik yapılarını domine ettikleri ve çok büyük öneme sahip oldukları rahatlıkla görülmektedir.

Ülke ve aileler için bu denli önemli bir konuma sahip olan aile şirketlerinin de ömürlerini uzatmak ama sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde uzatmak, FMA Akademi’nin hem iş sonuçları açısından hem de topluma karşı sorumlulukları açısından temel amaçları arasındadır. Bir Aile Şirketi için kuruluşundan itibaren öne çıkan en önemli faktörün, şirketin varlığını sürdürmesi olduğuna göre bunun da en geçerli yolunun kurumsal bir alt yapıya sahip olmakla başarılabildiği açıktır.

Aile şirketi sahipleri, kendileri işin başında olduğu, çok çalıştıkları ve hızlı karar verdikleri için kısa zamanda önemli karlar elde edebilirler. Ancak iş belli bir büyüklüğe geldiği ve işin kendisinin yanında yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, verimlilik, kalite, maliyet muhasebesi, insan ilişkileri gibi (aile şirketinin sahibinin alışık olmadığı hatta lüks gibi gördüğü) kavramlar işin içine girdiğinde sorunlar yaşanmaya başlamaktadır.

Bu sorunları çözüme kavuşturan şirketlerde, bu aşamada, ortaklar ve aile içinde sorunlar yaşanmaya başlayabilir. İşte bu durumda iyi hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiş bir Aile Anayasası, Şirketin devamlılığını sağlayabilir ve aileyi bir arada tutabilir.

Aile şirketleri, birinci ve ikinci neslin psikolojik baskısı, profesyonellerin aileyi yanlış yönlendirmesi ve aile içi çatışmalar gibi birçok sorun yüzünden üçüncü kuşağa ulaşmakta zorluklar yaşamaktadır.

Bu şirketlerin gelecek kuşaklara aktarılma reçetesi, kurumsallaşmada (sistem olmada) yatmaktadır. Kurumsallaşan (Sistem Olan) bu şirketler, kurumsallaşmasını (sistem olmasını) bir şirket anayasası ile sağlamlaştırabilir. Bu anayasada, aile içi ve dışı kurumsallaşma (sistem olma), şirket hayatının uzaması, krizlere dayanabilme, nesilden nesile güçlenerek geçebilme konularında en etkili araçlardan yararlanılmaktadır.

Aile anayasası, aileye şu andaki ve gelecekteki işlerin işleyişini kolaylaştırmak için ilgili kurallar ve anlaşmalar oluşturmak için oluşturulur. Bu anayasa ile şirketin gelecek kuşaklara devri güvence altına alınmış olunur. Burada hedef, aile şirketlerini gelecek kuşaklara taşımaktır.

Bu nedenle önce bir aile forumu oluşturularak buradan “Aile Konseyi” kurulur ve aile üyelerinden oluşan konseyin aktif katılımı ile “Aile Anayasası” hazırlanır. “Aile Anayasası”, ailenin ve aile şirketinin sınırlarını belirleyerek ailenin ve aile şirketinin kurumsallaştırılması için kullanılan bir araçtır.

Aile Anayasası 3 ana bölümden oluşmaktadır;

  • 1. Bölüm: Anayasaya İlişkin Konular – Genel Hükümler
  • 2. Bölüm: Aileye İlişkin Konular – Aile İçi ve Şirketle/Şirketlerle İlişkiler
  • 3. Bölüm: Şirkete İlişkin Konular – İdari Yapılanma, Çalışma İlişkileri ve Mülkiyet