Strateji Geliştirme - Strateji Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Strateji Geliştirme - Strateji Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Strateji Geliştirme - Strateji Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı

 • Mevcut Durum Analizi
 • Stratejik Yönetim Planı 
 • Stratejik Planlama ve Stratejik İş Yönetimi Uygulaması
 • Yönetsel Kapasite Geliştirme Programı
   

Kapsamlı bir mevcut durum analizi ile şirketinizin nerede olduğunu birlikte belirliyoruz. Elde edilen mevcut durum analizi ile şirketinizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun stratejiler geliştiriyoruz. Alanında uzman ve deneyimli danışanlarımızın bilgi ve tecrübeleriyle bilim, teamül ve mevzuata uygun, şirketinizin özgün yapısına uygun, geliştirilen stratejilerle, en yüksek düzeyde verim almanızı sağlıyoruz.

Stratejik planlama ile şirketinizin bulunduğu konum ve ulaşmayı hedeflediği konum arasındaki yolunuzu almanıza destek oluyoruz. Şirketinizin odaklarını, amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirleyerek, uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı ile şirketinizin, stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğu kazanmasına destek oluyoruz.

Şirketinizin kurmay heyeti olarak adlandırabileceğimiz, Genel Müdür ve İcra Kurulu Üyelerinden oluşan bir ekiple, Strateji Kampı Çalışmaları yaparak, şirketinizin nerede olduğunu ve nereye gideceğinizi, nasıl gideceğinizi, bu süreçte ihtiyaç duyacağınız sağlam temelleri ifade eden Temel Değerler, Misyon, Vizyon tanımlamalarınızı, doğru ilerleme hedeflerine yönelik analiz çalışmalarını birlikte gerçekleştiriyoruz.

Stratejik Planlama ve İş Yönetimi Danışmanlığı hizmeti ile şirketinizin özgün yapısına uygun, şirketinizi rekabetçi pazar şartlarında öne çıkaracak hizmetleri sunuyoruz. Sunulan hizmetlerle, hedeflerinize ulaşmanızda yol arkadaşlığı yaparak, şirketinize katma değer saplayarak fark yaratan, farklı bir şirket haline getiriyoruz.

Hizmet sürecimizi, ana başlıklarıyla aşağıdaki şekilde gerçekleştiriyoruz.
 

1. NEREYE GİDECEĞİZ?

Vizyonun Belirlenmesi
Vizyon bir şirketin geleceğini resmeden bildirgedir. Şirketin 5,10 ve 15 yıl sonra hangi konumda olacağını, hangi konumda olmak istediğini veya geleceğe dair olabilecek gerçekçi hedefini açıklar. Şirketin yaşam sürecini etkileyecek amacı olabildiğince net ve basit ifade edilmesini sağlayan bu çalışma ile vizyon belirlenir.

Misyonun Belirlenmesi
Şirketin var oluş sebebini açıklayan bildirgedir. Yani, neden varız?  Ne iş yaparız? Kime hitap ederiz? Neyi/Neleri, Neden ve Kim/Kimler için Nasıl yaparız? sorularının yanıtları bu çalışma ile verilir ve kuruluşun misyonu belirlenir. Misyon aynı zamanda, vizyona ulaşma yöntemi ve rehberidir.

Temel Değerlerin Belirlenmesi
Bir şirketin temel değerleri, gerçekten vazgeçilmez olan, aynı zamanda da şirketin misyonuna hizmet edecek önermelerden oluşmalı, şirket kültürünü ve paydaşların ideallerini yansıtmalıdır. Bu çalışmada, şirketin ayrılmaz değerleri, kültürel değerleri, kuruluş ve tarihsel değerleri, insancıl değerleri, ahlaki ve etik değerleri, liderlik değerleri ve saygı değerleri fikir birliği ile belirlenir.
 

2. NASIL GİDECEĞİZ?

Bu bölümde, tüm dış etmenlerden sektöre ve oradan da şirkete doğru gidip daralan çemberler oluşturarak şirketin içinde yer aldığı makro ve mikro koşulları belirleyen çalışmalar yapılır.

2.1 Kapsamlı Mevcut Durum Analizi 
Dış Çevre Analizi 

PEST Analizi
 “Politik (political), ekonomik (economic), sosyolojik (sociological) ve teknolojik (technological) analizler” ifadesinin kısaltmasıdır ve stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin analizidir. Bu analiz, işletmenin dikkate alması gereken makro seviyedeki çevresel faktörler hakkında bir resim ortaya koymaktadır.

P: Political (Siyasi etkenler): Bir ülkedeki hükümetin belirli bir sanayi dalı üzerinde ne ölçüde etki sahibi olduğunu ifade etmektedir.

E: Economic (Ekonomik etkenler): Bir ekonominin, şirketleri doğrudan etkileyen ve uzun vadeli yansımaları olan performansının belirleyici faktörleridir.

S:  Sociological (Sosyolojik etkenler): Bir pazarın sosyal çevresinden doğmaktadır ve kültürel eğilimler, demografik yapı ve nüfus istatistikleri gibi belirleyicileri bulunmaktadır.

T: Technological (Teknolojik etkenler): Teknolojide görülen ve bir sanayi dalındaki operasyonları etkileyen yenilikleri (inovasyonları) içermektedir. Burada bir pazardaki otomasyon seviyesi, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve teknolojik farkındalıktan söz edilmektedir.

PEST Analizi; bir işletmenin veya ürünün ne durumda olduğunu ve nereye doğru gittiğini dış çevredeki gelişmeler kapsamında tespit etmede, işletme için fırsat ve tehdit olacak faktörlerin tespitinde, işletme için fırsatları avantaja çevirip tehditleri en aza indirmede, ortaya çıkan riskleri belirlemede ve stratejik planlama yaparken işletmenin içinde yer aldığı çevresel faktörleri irdelemede kullanılan önemli bir stratejik araçtır.
 

Rekabet Analizi (Porter 5 Güç Analizi)

Stratejik analiz sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü yeni strateji geliştirmede sektördeki rakiplerin durumu ve bulundukları pozisyon önemlidir. Bu yüzden organizasyon hangi rakiplerle karşı karşıya olduğunu bilmek zorundadır. Özellikle yeni pazarlara açılmak gibi bir strateji benimsendiği taktirde rakip analizi daha da önem kazanmaktadır. Porter'a göre rekabet beş ana grubun fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Bunlar;

 • Sektördeki rekabetin durumu,
 • Tedarikçilerin pazarlık gücü,
 • Müşterilerin pazarlık gücü,
 • Sektöre yeni girenler,
 • Sektördeki alternatif ürün ve hizmetler, olarak açıklanmaktadır.
   

Rakip Analizi
Rakip analizi, rakiplerinizin neleri doğru yaptığını veya yapmadığını bir araya getirerek kendiniz için fırsatları belirlemenize yardımcı olur; markanızın, ürün veya hizmetlerinizin nasıl farklılaşabileceğine karar verip keşfetmenizi sağlar.  Özetle rakip analizi ile;

 • Pazardaki boşlukları belirleyebilir,
 • Yeni ürün ve hizmetler geliştirebilir,
 • Pazar trendlerini ortaya çıkarabilir,
 • Daha etkili pazarlama ve satış yapabilirsiniz.
 • Rakip analizi yapmak için kullanabileceğiniz bazı yöntemler mevcut. Bunları kullanarak gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz.
   

Pazar Analizi
Pazar analizi, bir sektördeki bir pazarın kapsamlı bir değerlendirmesidir. Bu analizle, pazarınızın hacim ve değerini, potansiyel müşteri segmentlerini, satın alma modellerini, rekabet ve diğer önemli faktörler gibi dinamiklerini inceleyebilirsiniz.
 

İç Çevre Analizi 

Varlıklar, Yetenekler ve Öz Yetenekler
İşletmenin mal ve hizmet üretiminde yararlandığı maddi veya maddi olmayan tüm unsurlardır.

Temel Yetenekler, işletmenin sahip olduğu varlıkları bir koordinasyon içinde kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyeti gerçekleştirebilme kapasitesi belirler. Onun sektörde değerli olarak kabul edilen, nadir olan, taklit edilemeyen veya edilmesi pahalı olan ve ikame edilemeyen varlık ve yeteneklere "temel yetenekler" adı verilmektedir.
 

SWOT Analizi
SWOT Analizi ile şirketlerin iç ve dış çevresel faktörleri inceleme, gelecek açısından şirket adına önemli fırsatları tespit etme, güçlü taraflarını ortaya çıkarma ve oluşabilecek tehlikelere karşı önlem alma gibi stratejik ve planlı adımlar atması için önemli veriler sunmaktadır. 

SWOT analizi, şirkete, işe ayna tutarak mevcut durum hakkında bilgilendirme yapar. İç ve dış çevreye tuttuğu ayna ile iş yapış şekillerini ortaya çıkaran bir sistemdir. Şirketle ilgili kararlar alınırken bütünsel bir bakış açısı ile düşünebilmenizi ve doğru kararlar almanıza destek olur.
 

2.2 Stratejik Yönetim Planı ve Yönetsel Kapasite Geliştirme Programı,
Strateji Oluşturma Jenerik Stratejiler
Stratejilerin belirlenmesinde temel sorun, belirli bir sektörde faaliyette bulunan bir kuruluşun, ne tür ve nasıl daha etkin stratejiler uygulayabileceğidir. Jenerik stratejiler, özelliği bakımından, herhangi bir kuruluşa uygulanabilir. Çalışılan sektör, üretim endüstrilerinden biri, yüksek teknoloji gerektiren bir iş kolu ve bir hizmet ya da ticaret işletmesi olsun, bu stratejiler uygulanabilir nitelikte geliştirilmişlerdir. Bu çalışmada jenerik stratejiler incelenir ve kuruluşun koşullarına uygun olanı seçilir.
 

2.3 Stratejik Planlama ve Stratejik İş Yönetimi Uygulaması
Senaryo Planlama
Bu bölümde, küreselleşme ve artan rekabet ortamında rekabet avantajı sağlamada işletmelere stratejik bilgiler sunan değer zinciri analizi yapılır. Analizden sağlanan bilgiler ışığında, kuruluş kendi durumu ile rakiplerin durumlarını karşılaştırma imkanı bularak duruma uygun stratejik kararlar alabilir hale gelir.

Senaryo planlama ise geleceği planlama ile ilgili kararlar alırken o anki aktiviteleri de göz önünde bulundurarak karar alma sürecinde değerlendirme sağlar. Risk değerlendirmesinin her üç içeriğinde de rol oynar. Tanımlama ve analiz için, en iyi, en kötü ve beklenen durum senaryoları oluşturur ve bu yolla ileride karşılaşılabilecek durum ve sonuçları saptar.
 

Uygulama Alanları Planı

 • Stratejik İş Planı - Satın Alma Müdürlüğü
 • Stratejik İş Planı - Üretim Planlama Müdürlüğü
 • Stratejik İş Planı - Üretim Müdürlüğü
 • Stratejik İş Planı - Kalite Güvence Müdürlüğü
 • Stratejik İş Planı - Depo ve Lojistik Müdürlüğü
 • Stratejik İş Planı - İnsan Kaynakları Müdürlüğü
 • Stratejik İş Planı - AR-GE ve ÜR-GE Müdürlüğü
 • Stratejik İş Planı - Finans Müdürlüğü
 • Stratejik İş Planı - Mali İşler Müdürlüğü
 • Stratejik İş Planı - Muhasebe Müdürlüğü 
 • Stratejik İş Planı - Pazarlama ve Satış Müdürlüğü
 • Stratejik İş Planı - Dış Ticaret Müdürlüğü
 • Stratejik İş Planı - Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
   

2.4 Mavi Okyanus Stratejisi ve Rekabet Üstü Uygulamalar
İki çeşit okyanustan oluşan bir pazar evreninde kırmızı okyanuslar, bugün var ve bilinen rakiplerle rekabetin yaşandığı endüstrileri temsil etmektedir. Buna pazar alanı diyoruz. Mavi okyanus ise, bugün var olmayan ve yaşanmamış, deneyimlenmemiş endüstrileri işaret etmektedir. Bu da henüz bilinmeyen pazar alanıdır.

Kırmızı okyanuslarda, endüstri sınırları tanımlanmış ve kabul edilmiştir, oyunun rekabet kuralları da bilinmektedir. Burada şirketler mevcut talep içinden, rakiplerininkinden daha büyük bir pay elde etmek için mücadele ederler. Diğer yanda, mavi okyanuslar henüz kullanılmayan pazar alanı olarak tanımlanır. Talebin yaratılması ve çoğunlukla düşük maliyetli değer inovasyonu içeren yatırımlarla yüksek karlı büyüme fırsatı mevcuttur.

Klasik rekabetin artık şirketlerin karlı büyümeleri için yeterli olmadığını, mevcut pazarın rekabet anlamında fazla kalabalıklaştığını ve arz talep dengesi adına kısıtlı kaldığını; bu nedenle de yeni pazarlar yaratmanın kaçınılmaz olduğunu açıklayan bu çalışma, rekabet üstünün, farklılaşma ya da teknolojik liderlikten başka bir şey olduğunu, bir çeşit değer inovasyonu olduğunu vurgular.