Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı hizmetiyle şirketinizin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlıyoruz. Ortak amacı herkesin görebildiği ve katkı sağladığı, katkısının fark edildiği, çalışanların daha fazla inisiyatif aldığı, hızlı ve etkin kararlar alabilen, güçlü iletişime ve yaratıcılığa alan açan, yetkinlikleri geliştiren ve performansı artıran, kurumsal bir yapıya sahip şirketler için destek sağlıyoruz.

Şirketlerin ayakta kalması ve gelişerek varlıklarını sürdürebilmeleri için, rekabetçi farklılıkları ortaya koymak ve böylece, rekabet avantajı yaratmaları gerekmektedir. Tarihsel süreç içerisinde birçok şirket, rekabet farklılığı ile sektörlerinde öncü olmuşlardır. Bunun yanında, daha fazla şirket, rekabet farklılığı yaratamayarak kısa sürede yok olmuştur. 

Yönetim Danışmanlığı hizmeti ile şirketinizin doğru, etkili ve sistemli bir şekilde rekabet farklılığı yaratmasına destek oluyoruz. Şans ve bireysel başarı kaynaklı büyüme değil, sistemli, kontrollü ve öngörülebilir büyümeyi sağlayarak, sürdürülebilir büyümeye destek oluyoruz. Bu kapsamda, şirketinizin rekabet farklılığı yaratma sürecini hızlanmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.

Yönetim Danışmanlığı, dışarıdan bir göz olarak, şirketlerin organizasyonel ve yönetsel konularda yaşadıkları problemlerini çözmek ve şirketlerin daha da gelişmesini sağlamak adına bağımsız ve uzmanlar tarafından yapılan, problemlerin teşhis ve araştırılmasını, uygun projeler önerilmesini ve önerilerin projelerin uygulanma süreçlerine destek sağlayan hizmetlerdir.

Yönetim danışmanlığı hizmetleri, kurumların kendi içlerinde çözemedikleri sorunlar ortaya çıktığında devreye girer.

Yönetim Danışmanı, şirketlerin yönetsel sorunlarının tespiti, verilerin analizi, iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi, sistemlerin kurulması ve uygulamaların devreye alınması süreçlerine destek olmak üzere, gerekli eğitim, deneyim ve yetkinliklerle donatılmış ve etik değerlere sahip, sözleşme kapsamında bağımsız ve objektif hizmet sunan profesyoneldir.

Yönetim Danışmanı, iş stratejisi, örgütsel yapısı ve iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunlarının, güçlü yönlerinin, iş fırsatlarının ve tehditlerinin araştırılması ve tanımlanmasını takiben, şirketin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir rekabetçi yönetim yapısını oluşturmak üzere, uygun yönetsel önerilerin yapılması, tasarlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerine destek veren nitelikli profesyoneldir.

Doğru strateji belirlemek için etkin bir yönetim gereklidir. Doğru strateji belirlendikten sonra, stratejiyi planlamak gerekir. Sonraki aşamada, bu stratejiyi doğru bir şekilde uygulamak gerekmektedir. Uygulama aşamasında, her adım kontrol edilmeli ve başarıya ulaşmak için gerekli görüldükçe önlemler alınmalıdır.
 

Yönetim Danışmanlığı Kapsamı

 • Teknik uzmanlık,
 • İşletme yönetimi bilgisi ve işletmeye bir bütün olarak bakabilme yetkinliği,
 • Yapılan bir işin veya değişikliğin topyekûn etkisinin analiz edilmesi,
 • Sonucun şirketin iş yapma biçimlerine ve kültürüne yansıtılmasıdır.
   

Yönetim Danışmanlığı Kapsamında Yapılan Çalışmalar

 • Şirkete özel vizyon, misyon ve değerlerin belirlenmesi/güncellenmesi.
 • Kurumsal stratejik hedeflerin belirlenmesi.
 • Strateji, operasyon modeli ve organizasyonun mevcut durum analizlerinin yapılması.
 • Yönetişim yapısının kurgulanması (Yetki, onay ve sorumluluk matrisleri).
 • İş Analizleri ve görev tanımlarının oluşturulması.
 • Organizasyonun yeniden yapılandırılması.
 • Norm kadro analizi.
 • Stratejik iş gücü planlama.
 • Süreçlerin mevcut durumunun/olgunluğunun analiz edilmesi, gelişime açık noktaların tespit edilmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulması.
 • Süreçlerdeki gelişim alanları ve iyi uygulamaları da dikkate alarak süreçlerin yalınlaştırılarak yeniden tasarlanması.
 • Sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak stratejik hedeflerle uyumlu anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi.
 • Otomasyon ve dijitalleşme fırsatlarıyla ilgili öneriler verilmesi.
 • Gelişim yol haritası ve projelerin önceliklendirilmesi.
   

Yönetim Danışmanının Rolü

 • Şirketlerin farklı alanlarından veri toplamak ve bu verileri analiz etmek.
 • Şirketlerin bütün süreçlerine bakmak işletmenin operasyonları üzerindeki önemli etkileri araştırmak.
 • Sorunları belirmek ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda önerilerde bulunmak.
 • Teşhis ve çözümleri değerlendirme yeteneği ile yeni ve yaratıcı yaklaşımları ortaya çıkarmak,
 • Çözüm önerilerinin verimli olabilecek yanlarını ortaya çıkarmak ve tavsiyeleri ileriye taşımada organizasyonu desteklemek.
 • Çözümleri şirket kültürüne uyarlamak ve devreye alınmasına yardımcı olmak,
 • Çalışandan, üst yönetimden ve diğer işletmenin bütün birimlerinden geri bildirim toplamak ve varsa önerileri değerlendirmek.
 • Yönetim ile ortak strateji geliştirmek.
 • Şirket çalışanları ve yönetim ekibin teknik ve idari becerilerinin geliştirme süreçlerine destek olmak.
   

Yönetim danışmanlığı hizmeti veren kişi veya kişiler, işletmelerde iş performansını artırabilme, belirli kıstaslara dayanan tavsiyelerde bulunma, şirketlere değer kazandırma gibi konulardan sorumludur. Şirketlerin becerilerini en iyi şekilde kullanma ve kendi yetkinliklerini ortaya koyma konusunda istenileni vermelidir. Problemlerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan, iş yerinin mevcut konumundan daha başarılı bir konuma yükselmesini sağlayan çalışmalara odaklanır. 
 

Yönetim Danışmanlığı Kapsamında Elde Edilecek Kazanımlar

 • Daha iyi kalite: Ürün veya hizmetler için bir standardizasyon belirlenmesi, izlenebilirliğin mümkün olması, kişi veya kişilere bağlı değişkenlerin en aza indirilmesi.
 • Daha düşük maliyet: Sistemin tüm yapısı göz önünde bulundurularak analiz edilmesi.
 • Daha yüksek verimlilik: Katma değer avantajı sunan faaliyetler, sürekli ve seri üretim, müşteri taleplerinin karşılanması.
 • Şirket içi eğitim: şirket kültürü.
 • İnsan kaynağının en verimli şekilde kullanılabilmesi: Çalışanların katılımı, çalışan memnuniyeti, performans yönetimi, işlerin kişilere düzenli bir şekilde dağıtılması